Wanneer is BHV verplicht?

BHV is verplicht voor alle bedrijven met medewerkers ( al is er maar 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

In de arbowetgeving is namelijk vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. Ook is in deze wetgeving vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De veiligheid en gezondheid omvat alle met de arbeid verbonden aspecten. Het beleid van de organisatie/werkgever is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, met in achtneming van de volgende 2 artikelen uit de Arbowet:

  • Artikel 3: werkgever moet beleid maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 15: werkgever mag zich laten ondersteunen door deskundige bhv’ers.

In dit laatste artikel staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn alsmede de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie.

Aanvullende vraag: hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

Hoeveel BHV’ers er nodig zijn, is geheel afhankelijk van de risico’s in een bedrijf, de bedrijfsgrootte en de aard van de werkzaamheden van een bedrijf. Het belangrijkste is dat een incident op een effectieve manier bestreden of beperkt kan worden. Dit betekent dat er ook voldoende BHV’ers aanwezig zijn en dat ze qua opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze hun taken naar behoren kunnen vervullen. Dit betekent dat opleidingsniveau op peil gehouden moet worden, dus regelmatig na- of bijscholing van BHV’ers is nodig. Dit alles kan in kaart gebracht worden met een Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak.

Aandachtspunt:

De werkgever blijft altijd persoonlijk aansprakelijk wanneer de BHV organisatie achteraf niet doeltreffend blijkt te kunnen handelen. Justitie zou tot strafrechtelijke vervolging over kunnen gaan als na een calamiteit blijkt dat de veiligheid binnen de onderneming niet voldoende op niveau blijkt te zijn door een gebrekkige of ontbrekende BHV organisatie.

Meer blogs

BHV in bedrijfsverzamelgebouwen

Stel je huurt als ZZP’er een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Hoe zit het dan met de BHV? Wie is daar verantwoordelijk voor, jij of de eigenaar van het pand? Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie. In het Bouwbesluit 2012 staat dit...

Lees meer

Wanneer is BHV verplicht?

BHV is verplicht voor alle bedrijven met medewerkers ( al is er maar 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In de arbowetgeving is namelijk vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. Ook is...

Lees meer

Is BHV verplicht voor ZZP’ers

Nee, tenzij… In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staat dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als zelfstandige zonder personeel ben je geen werkgever en geen werknemer. Dus wettelijk gezien is BHV daarom niet verplicht. Maar hoe zit het dan met klanten, collega ZZP’ers,...

Lees meer
Skip to content