Privacy beleid

MG2Care, gevestigd aan Schreursveld 13, 6092 NP Leveroy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mg2care.nl
Schreursveld 13
6092 NP Leveroy
Mob.nr.: 0031642980567

Geraets-Timmermans is de Functionaris Gegevensbescherming van MG2Care. Zij is te bereiken via MG2Care@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
MG2Care verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via MG2Care@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MG2Care verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het aanmaken van diploma’s, certificaten en pasjes;
 • Versturen van mails t.b.v. herhalingslessen BHV;
 • Versturen van mails t.b.v. cursussen BHV;
 • Versturen van mails t.b.v. herinneringen voor herhalingslessen c.q. cursussen;
 • Informeren over gerelateerde onderwerpen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
MG2Care neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MG2Care) tussen zit. MG2Care gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Active Campaign: wordt gebruikt om mails te sturen met informatie voor het volgen van herhalingslessen. Om klanten niet te overbelasten met mails, wordt bij elke klant een aantal tags toevoegd:
  • Voorjaar, najaar: om te voorkomen dat klanten mail krijgen die ( nog) niet voor hun van toepassing is;
  • Bedrijf: om onderscheid te maken tussen particuliere en zakelijke klanten;
  • BHV: om onderscheid te maken tussen algemene klanten en klanten die BHV hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MG2Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens
Personalia                                  > 7 jaar > Wettelijke verplichting m.b.t. facturen
Adres                                           > 7 jaar > Wettelijke verplichting m.b.t. facturen
Email                                           > totdat klant aangeeft te verwijderen > Beëindiging dienstverlening
Telefoonnummer                      > totdat klant aangeeft te verwijderen > Beëindiging dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden
MG2Care verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MG2Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MG2Care gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MG2Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar MG2Care@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MG2Care wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MG2Care neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MG2Care@hotmail.com