Algemene voorwaarden

Versie 1, maart 2021
ALGEMENE VOORWAARDEN MG2Care (kamer van koophandel: 57753512)

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 MG2Care is een eenmanszaak van M.P.L. Geraets-Timmermans en verzorgt cursussen en trainingen op het gebied van Eerste Hulp (EHBO en BHV). Ook levert MG2Care materiaal op het gebied van het verlenen van Eerste Hulp en/of veiligheid. Ook verzorgt MG2Care onderhoud en controle op dit gebied.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met MG2Care, in de breedst mogelijke zin. Overeenkomsten met MG2Care komen ook tot stand via e-mail en/of de website van MG2Care.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing vervolgovereenkomsten en/of vervolgopdrachten.
1.4 MG2Care kan deze algemene voorwaarden eenzijdig bindend wijzigen.

Artikel 2: betalingen

2.1 MG2Care factureert vooraf. Tenzij anders aangegeven, dienen de facturen van MG2Care binnen 14 dagen te worden voldaan. MG2Care kan de prijzen tussentijds (marktconform) verhogen.
2.2 Betalingen dienen altijd zonder korting plaats te vinden. Verrekening of opschorting is niet toegestaan.
2.3 Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de betalingstermijn, is over de factuur een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente plus 2%.
2.4 Over niet betaalde bedragen is de opdrachtgever bovendien na een herinnering/aanmaning buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 100,00, alsmede op alle kosten die MG2Care moet maken om betaling te verkrijgen.
2.5 Zakelijke klanten kunnen kiezen voor het ontvangen van een factuur die binnen 30 na de factuurdatum betaald dient te worden. Wanneer binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag niet ontvangen is ontvang je een aanmaning, eventueel met een verhoging in de vorm van een boete.

Artikel 3: opdracht / overeenkomst

3.1 Cursussen kunnen kosteloos worden verzet of geannuleerd tot 14 dagen voor de afgesproken (start)datum. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.
3.2 Indien daar reden toe is, heeft MG2Care het recht de geplande cursus(sen) te verzetten.
3.2 MG2Care houdt haar kennis up to date en verzorgt haar cursussen naar beste vermogen en inzicht. Op MG2Care rust echter altijd enkel een inspanningsverplichting. Op MG2Care rust geen resultaatsverplichting.
3.3 MG2Care is gerechtigd om hulppersonen in te schakelen. De toepassing van artikel 404 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten. Voor tekortkomingen van ingeschakelde hulppersonen is MG2Care niet aansprakelijk.
3.4 MG2Care is niet verplicht om alle aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Toepassing van artikel 402 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt daarom expliciet uitgesloten.
3.5 Werkzaamheden worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
3.6 MG2Care behandelt alle ontvangen bedrijfsgegevens vertrouwelijk, tenzij deze gegevens al openbaar zijn.
3.7 Duurovereenkomsten en/of abonnementen met MG2Care worden automatisch verlengd. Opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden tegen het einde van de lopende termijn.
3.8 Duurovereenkomsten en/of abonnementen met MG2Care eindigen per direct in geval van faillissement van een der partijen of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard op een der partijen.

Artikel 4: (beperking van de) aansprakelijkheid

4.1 MG2Care is niet aansprakelijk voor de tijdens de cursus ontstane schade aan eigendommen van cursisten en/of opdrachtgever. Ook is MG2Care niet aansprakelijk voor tijdens de cursus opgelopen persoonlijk letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MG2Care.
4.2 MG2Care is niet aansprakelijk voor schade die en/of letsel dat ontstaat als gevolg van het handelen met de kennis opgedaan door de cursus van MG2Care.
4.3 MG2Care is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MG2Care.
4.4 De opdrachtgever vrijwaart MG2Care tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.
4.5 Mocht MG2Care toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van MG2Care beperkt tot het bedrag dat door MG2Care bij de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht in rekening is gebracht.
4.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MG2Care beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MG2Care wordt uitbetaald.

Artikel 5: AVG

Indien de opdrachtnemer een privé persoon is, gaat deze er uitdrukkelijk mee akkoord dat MG2Care de NAW gegevens en verdere benodigde persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en een kopie van de identiteitskaart registreert en bewaart voor administratieve doeleinde en voor het doel van de werkzaamheden. MG2Care is tevens de verwerker en de verantwoordelijke in dit geval en zal de persoonlijke gegevens niet anders gebruiken, verwerken en registreren dan in dienst van de aan haar opgedragen werkzaamheden.

Artikel 6: geschillen

6.1 Op alle rechtsverhoudingen met MG2Care is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 In geval van een geschil met MG2Care is uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd.