Is BHV verplicht voor ZZP’ers

Nee, tenzij… In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staat dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als zelfstandige zonder personeel ben je geen werkgever en geen werknemer. Dus wettelijk gezien is BHV daarom niet verplicht.

Maar hoe zit het dan met klanten, collega ZZP’ers, stagiaires en vakantiekrachten die over de vloer komen? Want we kunnen ons voorstellen dat je als ZZP’er weleens stagiaires of vakantiekrachten aanneemt. Of samenwerkt met andere ZZP’ers. Of dat je op een zeker moment een uitzendkracht inhuurt. In dat geval moet de bedrijfshulpverlening wel goed geregeld zijn. Dat blijkt uit Artikel 658 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Het 1e en 4e lid van dit wetsartikel zijn van belang.

In lid 1 staat dat

de werkgever verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In het 4e lid staat dat

hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Ook al ben je geen werkgever, dan nog ben je aansprakelijk voor schade en verplicht om ervoor te zorgen dat iemand die arbeid verricht zonder arbeidsovereenkomst zijn werk veilig kan uitvoeren.

Daarmee zijn we weer terug bij artikel 3, lid e van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin staat dat je doeltreffende maatregelen neemt op het gebied van:

  • de eerste hulp bij ongevallen;
  • de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen;
  • doeltreffende verbindingen met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Die doeltreffende maatregelen zijn er immers voor bedoeld om te zorgen dat iemand zijn werk veilig kan uitvoeren.

Conclusie: tenzij je als zzp’er in totale afzondering werkt, ben je toch verplicht om BHV goed te regelen.

Meer blogs

Waarom zou je als ZZP’er een BHV-cursus volgen?

Behalve dat het altijd handig is om te weten wat je moet doen, ook in privé-situatie zijn er nog een paar redenen waarom jij als ZZP’er een BHV-cursus moet volgen: Ook al ben je geen werkgever, toch ben je in bepaalde situaties wél verantwoordelijk voor BHV ( zie artikel “Is...

Lees meer

Instructeur alcohol en drugs

Als hulpverlener kreeg ik steeds meer interesse in drugs. Niet om uit te proberen maar ik wou weten wat drugs met je lichaam doet en waarom je drugs zou gebruiken. Ik zocht  op internet maar of de cursus was ver weg of heel prijzig. Alweer 7 jaar geleden ontving ik...

Lees meer

BHV in bedrijfsverzamelgebouwen

Stel je huurt als ZZP’er een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Hoe zit het dan met de BHV? Wie is daar verantwoordelijk voor, jij of de eigenaar van het pand? Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie. In het Bouwbesluit 2012 staat dit...

Lees meer
Skip to content